Polski English

Informacja: +48 22 201 93 50 lub +48 81 451 19 18
Mobile: +48 601 525 000 lub +48 513 754 773

Czy zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do wypłaty należnych poszkodowanym świadczeń w określonych prawem terminach

 

Ubezpieczyciel winien wypłacić odszkodowanie co do zasady w terminie 30 dni, licząc od dnia zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie (Art. 14 Ustawy z dnia 22 maja 2013 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Jeżeli w powyższym terminie, nawet mimo zachowania należytej staranności, nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie należne osobie poszkodowanej wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe, jednakże nie później niż w przeciągu 90 dni od otrzymania przez zakład ubezpieczeń zawiadomienia o szkodzie. Wyjątkowo tylko, gdy ustalenie powyższych okoliczności uzależnione jest od toczącego się postępowania cywilnego lub karnego, termin 90 dni nie musi być przez ubezpieczyciela zachowany. Jednakże należy pamiętać, że jeżeli okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, już na wstępnym etapie postępowania karnego.

Wówczas Towarzystwo Ubezpieczeń jako podmiot profesjonalnie zajmujący się likwidacją szkód winien w przeciągu 30 dni (maksymalnie 90 dni) od zgłoszenia szkody wypłacić należne odszkodowanie nie czekając biernie na zakończenie postępowania karnego. Zakład ubezpieczeń winien jednocześnie, w terminie 30 dni, zawiadomić na piśmie o przyczynach, dla których nie jest możliwa wypłata całości lub części roszczeń poszkodowanego i wskazać przypuszczalny termin, w którym zajmie ostateczne stanowisko. Ponadto ubezpieczyciel winien w takiej sytuacji wypłacić bezsporną część odszkodowania w tym terminie.


Projekt i realizacja: AWESO Strony internetowe

Copyright © 2013 Reveno.pl : Polityka Cookies